20.8.2018

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. REKISTERINPITÄJÄ
SM-Komponentit (Petteri Kiviaho Oy), Niinistönkatu 12 B, 05800 Hyvinkää

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Petteri Kiviaho, SM-Komponentit, Niinistönkatu 12 B, 05800 Hyvinkää. Puhelin 020 766 1800.

3. REKISTERIN NIMI
SM-Komponenttien asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on SM-Komponenttien ja asiakkaan välinen asiakassuhde ja sen hoitaminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, uuden asiakassuhteen avaaminen tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
• Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja SM-Komponenttien toiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
• Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja
asiointihistorian hallinta.
• Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
• Mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

• Asiakkaan henkilötiedot (nimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Laskutustiedot
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
• Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö,
viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakastietoja ei luovuteta SM-Komponenttien tai SM-Komponenttien lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen
oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän
tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on
eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta
mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja SM-Komponenttien
asiakas- ja markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

10. TIEDON KORJAAMINEN
Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä,
saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla
asiakirjalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

11. KIELTO-OIKEUS
Asiakas voi antaa SM-Komponenteille sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia
suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää SM-Komponentteja henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.
Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti).
Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti),
asiakastyytyväisyyskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.
Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai
etuviestintää.
Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain
palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.
Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa kirjallisesti tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

SM-Komponentit, Niinistönkatu 12 B, 05800 Hyvinkää ja myynti@smk.fi